Eerste artikel over de familie Crieckaert.

De zomermaanden worden in de journalistiek vaak aangeduid met komkommertijd. Er gebeurt weinig want iedereen die er toe doet is met vakantie en de journalisten ook. Bij het werken aan deze pagina merk ik ook dat de komkommertijd heeft toegeslagen. Bij mooi weer lokt het buitenleven en is het minder interessant om achter de computer te zitten. Deze week heb ik toch nog een product afgerond, namelijk het inleidend artikel over de familie Crieckaert. Vanaf vandaag staat het op deze internetpagina en zoals ik eerder aankondigde is dit het begin van een reeks. http://vanesbroeck.nl/artikelen/inleiding-krieckaert

Het gaat over de oudst bekende vermeldingen van de familie Crieckaert, waar de huidige Crieckaerts wonen en wat dat over hun gemeenschappelijke voorouders zou kunnen zeggen. Mocht je opmerkingen, vragen of aanvullingen hebben op dit stukje dan is dat zeer welkom.

Over 14 dagen komt de internetpagina landvanhulst.nl (weer) in de lucht. Bij de start zal de kadastrale kaart van de kern van Hengstdijk worden opgenomen. Bijna 250 percelen heb ik verwerkt. Voorts verwacht ik nog een paar artikelen op te nemen die in het verleden ook op deze pagina stonden.

Het Hisgis van de Friese Akademie heeft de afgelopen maand het kwartaalblad van het Centrum voor familiegeschiedenis gehaald met een korte beschrijving wat er voor een deel van Zuid- en Noord-Holland op de kaart is gezet. Dit geeft goed aan wat er op dit gebied mogelijk is.

Op de internetpagina over het land van Hulst zou ook het werk van de vrienden van het Hulsterarchief kunnen worden beschreven. Zodra de Covidmaatregelen dat toelaten zal ik hierover met het bestuur contact opnemen.

Uitbreiding afstammelingen Cornelis Crieckaert dd 22-3-2021

Met deze aanvulling bedraagt het aantal vermelde afstammelingen van Cornelis Crieckaert nu 1.975 tegen ruim 1.700 in de vorige versie. De toevoeging betreft onder andere de volgende families:

  • Peersman (Stoppeldijk)
  • van de Voorde (Kruispolder)
  • van Damme (Graauw)
  • van Buijten (Hengstdijk)

Met deze uitbreiding zijn we nog zeker niet aan het einde gekomen, maar de komende tijd wil ik mij vooral richten op het verhaal van de oudste generaties. Naar verwachting verschijnt deze maand het eerste artikel met enkele algemene wetenswaardigheden over de Krieckaerts. Ik schat in dat vele honderden nog levende nazaten hun oorsprong bij de familie Krieckaert aan de hand van deze internetpagina kunnen terugvinden. Dat is een voldoende stimulans om nu met de verhalen rond deze familie aan de slag te gaan.

Naast de uitbreiding van het aantal Krieckaerts heb ik ook het aantal vermeldingen van woonadressen (gebouwen) aangevuld. Het betreft vooral boerderijen. Als je daarin geïnteresseerd bent, is het boek Boerderijen in het Land van Hulst warm aanbevolen. Dit biedt namelijk veel achtergrond-informatie over de afzonderlijke boerderijen en de polders in het land van Hulst.

Tot slot heb ik aan de fotogalerij een aantal foto’s toegevoegd.

Uitbreiding afstammelingen Cornelis Crieckaert dd 2-2-2021

Op 2 februari is deze internetpagina weer aangevuld. Het aantal nakomelingen van Cornelis Crieckaert is uitgebreid van ruim 1.500 in de vorige versie tot ruim 1.700 in de huidige. Het gaat dan onder andere om de volgende families:

  1. Fassaert, Hiel, de Nijs en Rosseel uit Hontenisse
  2. Koole en Verhaegen uit Graauw
  3. De schepper en van Mol uit Kruispolder
  4. Wenzler uit Hulst
  5. Freijser afkomstig uit Hulst en later wonende in den Haag

Tot mijn verrassing bleek een aangetrouwde tante van mij, die geboren is te Callo in België, ook bij de afstammelingen te horen. Wat ook opvalt is, dat de afstammelingen van Cornelis tot ongeveer 1900 heel honkvast zijn en bijna allemaal in Oost Zeeuws Vlaanderen wonen. In de twintigste migreren steeds meer mensen vooral naar Brabant en de Randstad.

In de jongste generaties komen veel mensen voor die nog in leven zijn of waarvan ik vermoed dat ze nog  in leven zijn. Vanwege hun privacy zijn hun namen niet vermeld en zijn deze aangeduid met NN. Als je wilt kijken of je ook afstamt van Cornelis Crieckaert kun je het beste kijken in generatie 10 of generatie 11. Mogelijk staan daar voor jou bekende voorouders tussen.

Het plan is om in de volgende versie een verhaal op te nemen over de leefwereld van Cornelis Crieckaert (geboren rond 1550) en zijn kinderen.

Voor onze naaste familie heb ik een aantal foto’s toegevoegd van onze voorouders en hun broers en zussen. Ook dit aspect wil ik in de toekomst uitbreiden. Namelijk door een aantal online fotoalbums te maken. De oudst bekende foto’s  zijn inmiddels 150 jaar oud.  Voor deze foto’s geldt dat er vaak 5 generaties zitten tussen de afgebeelde personen en de huidige generatie. Veel mensen zullen daarom niet eens weten van het bestaan van de foto en de personen die daarop afgebeeld staan  Ik denk dat het daarom steeds belangrijker wordt om  foto’s te digitaliseren en die goed te documenteren, zodat de namen van de afgebeelde personen bewaard blijven. Daarmee geef je toekomstige generaties de mogelijkheid ook een plaatje van hun voorouders te krijgen.  Graag zou ik in contact komen met mensen die oud fotomateriaal hebben van mensen uit het land van Hulst. Als het past bij deze internetpagina neem ik het op en anders kan ik op het nog te openen pagina over het land van Hulst zetten.

Een vraag is ook op welk adres hebben onze voorouders gewoond. Als ik het adres weet van mensen in mijn  familie-overzichten neem ik dit op in het overzicht gebouwen. Alle ingevoerde adressen zijn ook aangegeven op een landkaart. Ook hier zijn sinds de vorige versie een aantal adressen aan toegevoegd. Voor de volgende versie is nog een aanvulling van het aantal adressen gepland.

 Eind maart hoop ik de volgende verzie op internet te plaatsen.  Veel lees- en zoek-plezier en als je vragen of opmerkingen hebt stuur dan even een berichtje.

Uitbreiding bewerkte bronnen

Lijst van bewerkte bronnen uit de 17e en 18e eeuw van het land van Hulst. Boedelbeschrijvingen, schapenaktes, lijkschouwing en transportaktes

Op 29 oktober is aan de genealogische informatie een 7 tal uitgewerkte brondocumenten toegevoegd. Het betreft bronnen die voornamelijk betrekking hebben op de eerste generaties van de familie Crieckaert . Met deze uitgewerkte bronnen vormt de basis voor een nog te schrijven artikel over de oudste generaties Crieckaert. Daarnaast geeft het een indruk van het materiaal dat uit een ver verleden van het land van Hulst bewaard is gebleven. Uitgewerkt zijn enkele boedelbeschrijvingen, en schepenakten, een transportakte en een verslag van een lijkschouwing. Deze documenten kun je bekijken door deze in de lijst van bewerkte bronnen aan te klikken. Zeker de oudere stukken zijn niet alleen qua handschrift maar dikwijls ook qua taal wat minder toegankelijk. Voor de minder ervaren lezer heb ik dan een toelichting toegevoegd.

Van de 16e  t/m 19e eeuw van deze regio veel duizenden documenten bewaard gebleven. Naast de nu bewerkte bronnen bestaan er ook nog notariële akten (testamenten, koopovereenkomsten, openbare verkopen, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden), gerechtelijke vonnissen, benoemingen van bestuurders en eveningboeken (lijsten van grondeigenaren en pachters). Maar ook in notulen van besturen en hun boekhouding staan soms interessante gegevens worden gehaald.

Artikel over Camiel de Cock 1892-1962

Geschiedenis gaat over feiten en interpretaties. Maar dit keer gaat het over mijn persoonlijke beleving en het gevoel dat dat oproept. Het is een verhaal over hoe ik de relatie met mijn grootvader heb beleefd. Het gaat ook over geschiedenis en inspiratie en ………………………. lees maar http://vanesbroeck.nl/camiel-de-cock/

Bij de genealogische gegevens staan ook de feiten uit het leven van Camiel de Cock. Samen met een aantal foto’s en documenten wil ik hier ook een artikel over schrijven, zodra ik mijn gegevens kan aanvullen met nog op te zoeken stukken uit het gemeentearchief van Stoppeldijk en Vogelwaarde. Daar was hij jaren lang lid was van de gemeenteraad en wethouder.

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert 26 september 2020.

Een voor mij boeiend aspect aan familie- en streekgeschiedenis is dat je soms onverwachte familierelaties tegenkomt met goede kennissen of vrienden. Deze ervaring had ik ook nu weer toen ik bezig was met  de uitbreiding van deze afstammingsreeksen. Zo bleek dat, de familie Fassaert, die in de jaren 70 van vorige eeuw onze buren in de Frisostraat in Hulst waren,  zowel afstamde van Cornelis Crieckaert als van Adriaen van Esbroeck. De laatste is mijn directe stamvader uit het begin van de 18e eeuw. Het zelfde geldt voor de familie van Denderen uit de Kruispolder. Als puber kwam ik daar regelmatig omdat een vriend daar woonde. Ook de moeder van mijn zwager behoort tot deze familie en ook die stammen zowel van Cornelis Crieckaert als van Cornelis van Esbroeck af.

Het aantal afstammelingen van Cornelis Crieckaert en Josijntje Liem is uitgebreid met ruim 400  tot meer dan 1.500.  Met deze gegevens zullen honderden mensen hun afstamming van dit echtpaar herkennen. Waarschijnlijk is daarmee nog niet eens de helft van het aantal nog opzoekbare relaties in beeld gebracht. Voor ik verder ga met het uitwerken van de afstamming wil ik een begin maken met het verhaal  van de eerste drie generaties Crieckaert die leefden aan het einde van de 16e en in de  eerste helft van de 17e eeuw. Ik verwacht eind oktober de eerste resultaten op deze internetpagina te kunnen plaatsen. Tegen het einde van het jaar komt dan de volgende aanvulling van de afstammelingen.  

Aan de afstammelingen van de familie van Esbroeck zijn er 200 toegevoegd. In totaal zijn er dat nu 650. Dit betekent dat er enkele honderden levende nabestaanden op basis van deze gegevens inzichtelijk zijn.

Tot slot heb ik een begin gemaakt met het meer toegankelijk maken van uitgewerkte brondocumenten uit de 17e en 18e eeuw. Het gaat om boedelbeschrijvingen  en transportakten. Uit deze documenten kun je opmaken  waar deze mensen woonden, wat zij bezaten, en ook hoe zij leefden. De toelichting bij en de link naar deze uitgewerkte bronnen, staat onder de knop “bronnen”. Ook deze pagina zal regelmatig worden aangevuld.

Het verhaal van mijn voorouders met de achternaam van Esbroeck  is terug te vinden onder genealogische gegevens de “stamreeks van Camillus Leonardus Maria van Esbroeck” Je komt bij de toelichting  door de naam van de mannelijke voorouders aan te klikken.

Tot slot is de informatie over de gebouwen en de bewoners  in het land van Hulst Uitgebreid. Ook dat is terug te vinden onder de knop genealogische informatie

Aanvulling afstammelingen van de Crieckaerts dd 6 augustus 2020

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert, met familie de Maat van Ossenisse, Boeding van Stoppeldijk, Magnus van Stoppeldijk.

Sinds gisteren is de informatie op deze internetpagina weer uitgebreid. Ongeveer 200 nieuwe vermeldingen zijn opgenomen van de nakomelingen van Cornelis Crieckaert en Josyna Liem waarmee het totaal op ruim 1.300  komt. Het aantal nakomelingen van Adrianus van Esbroeck is met ongeveer 50 uitgebreid tot 476. Nieuwe namen zijn bijvoorbeeld de Maat van Ossenisse,. Magnus van Stoppeldijk en Boeding van Stoppeldijk.

Deze overzichten zijn nog verre van volledig, maar archieven blijven voorlopig gesloten of hebben een zeer beperkte toegang. Vandaar dat de uitbreidingen voorlopig alleen gebaseerd zijn op op internet vermelde gegevens. In eerste instantie zal ik mij verder verdiepen in de nakomelingen van Cornelis Crieckaert. Daarna is het plan de gegevens van onze voorouder aan te vullen.

Bovendien zijn van 86 adressen uit de genealogische bestanden de kaart-coördinaten opgenomen zodat van deze mensen nu ook de exacte woonplaats op de kaart zichtbaar is.

Op het gebied van kaarten is er nog erg veel mogelijk. De kadastrale gegevens van rond 1830 staan op internet, zodat bewoners en eigenaren van rond die tijd kunnen worden aangegeven en de vrienden van het Hulster Archief hebben een overzicht gemaakt van alle beschikbare eigenaar- en bewoner-gegevens rond 1720.  Mutaties in de tussenliggende periode kunnen voor een deel worden ingevuld met gegevens uit verkoop van onroerend goed die vaak werden vastgelegd in transportaktes.

Met deze adresgegevens kan de hobby een geheel nieuwe dimensie krijgen, door naast afstamming ook bewonersgeschiedenis van een locatie zichtbaar te maken. Dit is echter een plan voor de zeer lange termijn. De volgende uitbreiding van gegevens zal ik naar verwachting in de loop van september op internet plaatsen en ook die zal vooral betrekking hebben op de nakomelingen van de Krieckaerts.